Kolme perhettä – Hartwall, Paulig and Ahlström, eli HAPPY-konsortio – ja UNICEF Suomi ovat tukeneet vammaisten lasten inklusiivista kolutusta Vietnamissa huhtikuusta 2016 lähtien. Tavoitteena on vahvistaa Vietnamin koulutusjärjestelmää, jotta se pystyisi tuottamaan inklusiivista ja relevanttia koulutusta vammaisille lapsille kansallisella ja kansallista tasoa alemmalla tasolla varmistaakseen, että nämä lapset käyvät koulua ja parantaakseen heidän oppimistuloksiaan ja viime kädessä heidän mahdollisuuksiaan elämässä.

Inklusiivinen opetus tarkoittaa oppimismahdollisuuksia tavanomaisen koulujärjestelmän sisällä ryhmille, jotka on perinteisesti jätetty sen ulkopuolelle, kuten vammaiset lapset. Työ on osa UNICEFIN koulutusohjelmaa Vietnamissa. Sen odotetaan hyödyttävän noin 1,3 miljoonaa vammaista lasta Vietnamissa, 2,6 miljoonaa näiden lasten vanhempaa tai huoltajaa ja 10 000 koulutusjohtajaa ja vammaisten opettajaa kansallisesti. Loppujen lopuksi kaikki koulua käyvät lapset Vietnamissa hyötyvät inklusiivisesta koulutuksesta koska vammaisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin lisäksi se edistää positiivista näkemystä ja toimintaa erilaisuutta kohtaan.

Työ tehdään läheisessä yhteistyössä hallinnon toimijoiden, yliopistojen, koulutuslaitosten ja -keskuksien, muiden YK:n virastojen, kansalaisjärjestöjen, vammaisjärjestöjen, yhteisöjen ja lasten itsensä kanssa.

Tämänhetkisen edistyksen yhteenveto

Varhainen havaitseminen ja vammaisten lasten inklusiivinen opetus

UNICEFIN teknisellä tuella MOET on kehittänyt seulontatyökalun 3-6 vuotiaiden lasten vammaisuuden havaitsemiseen. Vuonna 2017 työkalu sovellettiin vietnamilaiseen kontekstiin ja se pilotoitiin 6 provinssissa käsittäen 4800 lasta. Työkalu tullaan saattamaan lopulliseen muotoonsa ja käyttämään valtakunnallisesti kaikissa esikouluissa sekä provinsiaalisissa inklusiivisen opetuksen resurssikeskuksissa, ’provincial Inclusive Education Resource Centres’ (IERC).

Vuonna 2016, kaikkiaan 500 koulutustyöntekijää koulutettiin aikaiseen havaitsemiseen, sekä tukemaan vammaisten ja autististen lasten oppimista. Kaiken kaikkiaan 800 ammattilaista on koulutettu koulutuksessa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vuonna 2016 UNICEF organisoi työpajan 10 provinsiaaliselle koulutuspäällikölle edistääkseen toimivia IERC:itä maanlaajuisesti. Jokaisella provinssilla tulisi olla oma IERC. Tähän mennessä vain 14:ssä 63:sta provinssista keskus on olemassa. Kon Tumin ja Dien Bienin provinssit päättivät perustaa vastaavat provinsiaaliset IERC:t vuonna 2018.

Vuonna 2017 Ninh Thuanin IERC pystyi antamaan seuraavanlaista tukea omassa yhteisössään:

  • Erityiskoulutus inklusiiviseesta opetuksesta 58:lle koulutuspäällikölle, esikoulunopettajalle ja koulujen vanhempainyhdistysten edustajille
  • Henkilökohtaisia konsultaatioita 3:lle vammaisen lapsen huoltajalle ja 6 perhekäyntiä.
  • Käyntejä 4:ssä esikoulussa, 6:ssa peruskoulussa ja yhdellä yläasteella opettajien tukemiseksi.

Vuonna 2017, 320 vammaista lasta saivat tukea 3:ssa IERC:sä HCMC:ssa, Da Nangissa, Ninh Thuanissa ja koulutuksen aluetoimistossa Kon Tumassa. Siellä annettiin neuvontaa ja koulutusta myös 300:lle vanhemmalle ja huoltajalle. Nämä keskukset antoivat tukea kädestä pitäen valtavirran koulun opettajille, näin hyödyttäen 900:a vammaista lasta.

Vaikuttamistyö, tekninen tuki ja opettajainkoulutus   

Vuonna 2016, UNICEFin tekemään tutkimukseen perustuen, hallitus aloitti merkittävän henkilöstökäytännön, joka takaa ammattinimikkeet ja avustukset henkilökunnalle, joka tukee vammaisten ihmisten olemista julkisissa koulutusinstituutioissa maanlaajuisesti. UNICEF oli avainasemassa antaessaan korkealaatuista teknistä tukea ja laadunvarmistusta relevanteille ministeriöille.

UNICEFIN tiukkaan todistusaineistoon perustuvien hallituksen kanssa käytyjen dialogien jälkeen vuonna 2016, luotiin kansalliset indikaattorit tahdista, jolla vammaiset lapset tulee saadaan perusopetuken piiriin. Tämän pitäisi auttaa vammaisten lasten kouluun saattamisessa.

Vuonna 2017, UNICEF tuki hallintoa useiden lakiasiakirjojen osalta, jotka käsittelivät inklusiivista koulutusta ja sen uudistamista. Unicef organisoi myös kolme sidosryhmätyöpajaa jotka kehittivät toimintasuunnitelman vammaisten henkilöiden koulutusoikeuksien vaatimiseen.

Vuonna 2016, UNICEF tuki Ha Noi National University of Educationia (HNUE) kehittämään, pilotoimaan ja loppuunsaattamaan uuden yliopistotason koulutus- ja harjoitteluohjelman henkilöille, jotka työssään tukevat vammaisten lasten opetusta tavallisissa kouluissa. Samalla kehitettiin uusi jo opetustyössä olevien opettajien koulutusohjelma ja se otettiin käyttöön maanlaajuisesti. Molemmat koulutukset sisältävät nyt osiot vammaisten lasten opettamisesta tavallisissa kouluissa. Vuonna 2017 valvontaraportit osoittavat, että opiskelijat ovat pitäneet uutta opinto-ohjelmaa hyvänä.

Tiedon tuottaminen, kommunikaatio ja kumppanuudet

UNICEF tuki pienimuotoista tutkimusta “Vammaisten lasten koulutustilanne 6:lla alueella Hanoissa, Dien Bienissä, ja Dong Thapissa”.

6 lasten johtamaa tapahtumaa on järjestetty Ho Chi Minh Cityssä, Ha Noissa ja Ninh Thuain provinssissa joissa sadat vammaiset lapset ja heidän vanhempansa ovat saaneet äänensä kuuluviin haasteista, joita he kohtaavat päivittäisessä elämässä. Tämän pohjalta he ovat ehdottaneet toimia paikallisille viranomaisille.

UNICEF auttoi hallintoa organisoimaan kaksi kansainvälistä konferenssia vuonna 2016 ja kaksi kansainvälistä sekä 2 kansallista konferenssia vuonna 2017 helpottaakseen tiedon jakamista ja tehostaakseen hallinnon toimenpiteitä inklusiivisen koulutuksen ja tuen saamiseksi vammaisille lapsille Vietnamissa.

Tulevaisuuden suunitelmat

Vuonna 2018 UNICEF:

  • Jatkaa toimintaansa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti työtä jatketaan provinsiaalisten ja aluetason viranomaisten, sekä IERC:iden kanssa varmistaakseen vammaisten lasten aikaisen tunnistamisen työkalun valmistuminen, sekä vammaisten lasten hyväksi tehdyn työn tehokkuus.
  • Tukee kansallisten suuntaviivojen vahvistamista yksilöllisten opetussuunnitelmien rakentamiseksi vammaisille lapsille, sekä koulutusohjelmaa vammaisten henkilöiden tukiopettajille.
  • Auttaa ministeriötä järjestämään kansallisia sidosryhmäkokouksia ja käymään käytäntödialogia vammaisten lasten koulutuksen osalta tehostaakseen omistautumista, kumppanuuksia, hallinnon toimintaa ja investointeja inklusiiviseen koulutukseen, sekä varmistaa että vammaisten lasten ja heidän vanhempiensa ääni tulee kuulluksi.

Inklusiivinen koulutus vammaisille lapsille Vietnamissa

Osa maanlaajuisesta UNICEFIN Koulutusohjelmasta Vietnamissa

Lahjoittajat HAPPY-konsortio ja UNICEF Finland
Ohjelman kesto Huhtikuu 2016 – Helmikuu 2019
Koko budjetti 450 000 $
Lahjoittajien osanotto 315 000 € UNICEF Suomi ottaa osaa maksaen jäljelle jäävän osuuden
Tämänhetkinen raportointikausi 1. Huhtikuuta 2016 – 31. Tammik. 2018
Varat, jotka on lähetetty raportointikautena 2016: 137 000 € 2017: 141 000 €
Varat, jotka on kulutettu raportointikautena Kaikki varat käytetty 31. Tammik. 2018 Vietnamissa, jakautuen seuraavasti: 41% Asian edistäminen 29% Kapasiteetin rakennus 11% Tiedon generaatio 5% Kommunikaatio ja kumppanuudet 7% Tekninen apu 7% Epäsuora tukikulu
Seuraava raportointi Kesäkuu 2019