August Ludvig Hartwallin Säätiön säännöt

 

§ 1 Säätion nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on August Ludvig Hartwalls stiftelse sr., suomeksi August Ludvig Hartwallin säätiö sr. ja englanniksi The Foundation of August Ludvig Hartwall sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

§ 2 Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea perheitä ja yksilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä, ikääntymiseen liittyvistä tai muista odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa. Säätiön tarkoituksena on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Toissijaisesti tavoitteena on tukea toimintaa, jolla tuetaan yrittäjyyttä. Säätiö tukee myös tutkimuksia edellä mainituilla aloilla. Säätiö harjoittaa tarkoituksenmukaista toimintaansa pääasiassa Suomessa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti.

§ 3 Miten tarkoitus toteutetaan

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että hallitus valitsee edunsaajat, jotka ovat ensisijaisesti organisaatioita ja toissijaisesti yksittäisiä henkilöitä. Säätiö voi myös tukea sairaaloiden, päiväkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien tilojen rakentamista ja ylläpitoa sekä tukea säännöissä kuvattuja tarkoituksia palvelevaa tiedettä ja koulutusta. Tämän lisäksi säätiö voi järjestää tapahtumia, tuottaa julkaisuja, tarjota vuokra-asuntoja tai -kiinteistöjä ja toimia muin vastaavin tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

§ 4 Säätiön pääoma

Säätiön peruspääoma on 31.000 euroa. Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja tai kartuttaa omaisuuttaan muilla tavoin, mutta ei harjoittamalla liiketoimintaa.

§ 5 Säätiön johto

Säätiötä johtaa hallitus, joka koostuu 5-7 jäsenestä. Vähintään kahden hallituksen jäsenistä tulee olla August Ludvig Hartwallin (syntynyt 9.12.1837, kuollut 18.12.1906) jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa. Säätiön hallituksen jäsenet valitsevat ensimmäisen kerran säätiön perustajat.

Sen jälkeen hallituksen valinnan suorittavat Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsenet.Mikäli Hartwall Capital Oy Ab:n hallitus ei ole huhtikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa hallituksen jäsenten valinnan säätiön istuva hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja tarvittaessa varapuheenjohtajan vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus voi kutsua henkilöitä osallistumaan hallituksen kokouksiin asiantuntijoina. Asiantuntijat eivät ole hallituksen jäseniä eikä heillä ole äänioikeutta, mutta heillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsenille ja asiantuntijoille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Kahden ensimmäisen hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2015 vuosikokouksen päättyessä, kahden jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2016 vuosikokouksen päättyessä, muiden jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 vuosikokouksen päättyessä. Säätiön perustaja, joka valitsee ensimmäisen hallituksen, päättää, kenen hallituksen jäsenistä on määrä jättää hallitustehtävät vuonna 2015, 2016 ja 2017.

Kun hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, valitaan uudet jäsenet seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita säätiön hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi. Kun henkilö on valittu hallituksen jäseneksi kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi, kyseinen henkilö voidaan valita uudelleen hallitukseen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisen toimikauden päättymisestä. Mikäli henkilö jättää hallituksen kesken toimikautensa, voidaan hänet valita uudelleen hallitukseen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hallituspaikan jättämisestä.

§6 Toimitusjohtaja ja muut virkailijat

Hallitus voi nimittää toimitusjohtajan, joka käsittelee säätiön hallituksen käynnissä olevia asioita ja/tai muut virkamiehet, joko säätiön sisältä tai sen ulkopuolelta suorittamaan tilapäistä tai pysyvää työtä kohtuullista maksua vastaan.

§ 7 Säätiön tilintarkastaja

Säätiöllä pitää olla yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosittain säätiön vuosikokouksessa.

§ 8 Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

§ 9 Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, jotka hallituksen on hyväksyttävä ennen 1 päivää huhtikuuta ja sen jälkeen annettava välittömästi tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on toimitettava tarkastuskertomus säätiön hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

§10 Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Säätiön on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

§11 Hallituksen toiminta

Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu kokouksiin toimitetaan hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

§12 Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. Esitetään tilinpäätös 2. Esitetään tilintarkastuskertomus 3. Määritellään tuloslaskelma ja tase 4. Hyväksytään budjetti ja toimintasuunnitelma 5. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus 6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 7. Valitaan hallituksen jäsenet, mikäli Hartwall Capital Oy Ab:n hallitus ei ole niitä määräajassa valinnut

§13 Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

OSOITE

August Ludvig Hartwallin Säätiö
Pohjoisesplanadi 5
00170 Helsinki

UUTISKIRJE

Säätiöllä on sähköinen uutiskirje

OTA YHTEYTTÄ

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Yhteydenottolomake täältä