Tre familjer – Hartwall, Paulig och Ahlström, dvs. HAPPY-gruppen – tillsammans med UNICEF Finland har stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam sedan april 2016. Syftet är att stärka Vietnams utbildningssystem så att de kan åstadkomma en inklusiv och relevant utbildning för funktionshindrade barn, på en nationell samt subnationell nivå, för att försäkra sig om att även dessa barn går i skola och för att förbättra deras inlärningsresultat samt i sista hand deras möjligheter i livet.

En inklusiv utbildning innebär att det ska finnas en inlärningsmöjlighet, inom det konventionella skolsystemet, för grupper som traditionellt lämnas utanför systemet, som bland annat barn med någon grad av funktionshinder. Arbetet är en del av UNICEFS utbildningsprogram i Vietnam. Det förväntas att ca 1,3 miljoner barn med ett funktionshinder, 2,6 miljoner föräldrar eller förmyndare till dessa barn samt 10 000 utbildningsledare och lärare för funktionshindrade nationellt kommer att dra nytta av programmet i Vietnam. Trots allt kommer alla barn som går i skola i Vietnam att dra nytta av den inklusiva utbildningen eftersom det förutom lärandet och välbefinnandet för barn med funktionshinder även främjar en positiv attityd och åtgärder gentemot människor som är annorlunda. 

Arbetet görs i nära samarbete med statliga aktörer, universitet, utbildningsinstitutioner och -center, andra FN-organ, frivilligorganisationer, organisationer för funktionshindrade samt samhällen och barnen själva.

Sammanfattning av den nuvarande situationen

Tidig upptäckt och utbildning för barn med funktionshinder

Tillsammans med UNICEFS tekniska stöd har MOET utvecklat ett screening-verktyg för att upptäcka funktionshinder hos 3-6 åriga barn. År 2017 gjordes verktyget lämpligt för Vietnams sammanhang och applicerades som ett pilotprojekt i 6 provinser som inkluderade 4800 barn. Verktyget kommer att användas nationellt i alla förskolor samt i de olika provinsernas resurscenter (”provincial Inclusive Education Resource Centres IERC”) för inklusiv utbildning.

År 2016 utbildades totalt 500 arbetare inom utbildning till att tidigare upptäcka och stöda funktionshindrade och autistiska barn i dess inlärning. I slutet av 2017 var det allt som allt 800 yrkesverksamma som fått utbildningen.

År 2016 organiserade UNICEF en workshop för utbildningscheferna för 10 provinser för att befrämja IERC nationellt. Varje provins borde ha sin egen IERC, men för tillfället är det bara 14 av 63 provinser som har ett existerande center. Provinserna Kon Tum och Dien Bien bestämde sig år 2018 att grunda liknande provinsiella IERC.

År 2017 kunde Ninh Thuans IERC erbjuda följande stöd i sitt samhälle:

  • Specialutbildning i inklusiv utbildning för 58 utbildningschefer, förskolelärare, lärare samt representanter för föräldraföreningar
  • Personlig konsultation till förmyndare för 3 funktionshindrade barn samt 6 familjebesök
  • Besök på 4 förskolor, 6 grundskolor och ett högstadie för att stöda lärarna

År 2017 fick 320 barn med funktionshinder stöd i 3 olika IERC; HMMC, Da Nang och Ninh Thuan, samt på det regionala utbildningskontoret i Kon Tuma. Där gavs även råd och skolning till 300 föräldrar och förmyndare. Dessa center gav nära stöd till en helt del skollärare, vilket gynnade 900 barn med funktionshinder.

Opinionsbildning, tekniskt stöd och lärarskolning

Baserat på UNICEFS undersökning, lanserade regeringen år 2016 en anmärkningsbar personalpolicy som garanterar professionella titlar och bidrag till personal som stöder personer med funktionshinder i offentliga utbildningsinstitutioner över hela landet. UNICEF spelade en nyckelroll i att överlämna högkvalitativt tekniskt stöd och kvalitetssäkring till relevanta ministerier.

I 2016, efter UNICEFs rigorösa bevisbaserade dialog med regeringen, skapades det nationella indikatorer för att inkludera funktionshindrade barn i grundutbildningen. Detta bör hjälpa till att få funktionshindrade barn att gå till skolan.

UNICEF stödde år 2017 regeringen i ett antal juridiska handlingar som behandlar den inkluderande utbildningen och dess förnyelse. Unicef organiserar även tre intressentverkstäder som utvecklade en handlingsplan för utbildningsrätten för funktionshindrade.

UNICEF stödde Ha Noi National University of Education (HNUE) år 2016 med att utveckla, pilotera och slutföra ett nytt utbildningsprogram för en universitetsnivå, för personer som i sitt jobb stöder undervisningen för funktionshindrade barn i vanliga skolor. Samtidigt utvecklades och introducerades ett nytt utbildningsprogram för lärare som arbetar med undervisning, som togs i bruk i hela landet. Båda utbildningarna innehåller nu avsnitt om undervisning av barn med funktionshinder i reguljära skolor. I 2017 visar övervakningsrapporter att eleverna har ansett att det nya studieprogrammet är bra.

Kunskapsproduktion, kommunikation och partnerskap

UNICEF stödde en småskalig forskning om ”Situationen för barn med funktionshinder i 6 regioner i Hanoi, Dien Bien och Dong Thap”.

Ett evenemang, lett av 6 barn, har hållits i Ho Chi Minh-staden, Ha Noi och Ninh Thuai-provinsen där hundratals funktionshindrade barn och deras föräldrar har fått sin röst hörd om de utmaningar de står inför i deras dagliga liv. På basis av detta har de föreslagit åtgärder för de lokala myndigheterna.

UNICEF hjälpte regeringen att organisera två internationella konferenser år 2016, samt två internationella och två nationella konferenser år 2017, för att underlätta informationsutbytet och öka de administrativa insatserna för att den inkluderande utbildningen och tillgången till stöd för funktionshindrade barn i Vietnam

UNICEFs planer för framtiden

År 2018

  • fortsätter UNICEF med sin verksamhet för att nå sina mål. Framför allt kommer arbetet med de provinsiella och regionala myndigheterna, samt med IERC, att fortsätta för att säkerställa att verktyget för tidig identifiering av barn med funktionshinder slutförs och att arbetet för barn med funktionshinder blir så effektivt som möjligt.
  • stöder UNICEF upprättandet av nationella riktlinjer för utveckling av individuella läroplaner för barn med funktionshinder, samt ett utbildningsprogram för hjälplärare för funktionshindrade
  • hjälper UNICEF ministerier att organisera nationella intressentmöten och utöva dialog om utbildning av barn med funktionshinder för att öka engagemang, partnerskap, styrelseformer och investeringar i inkluderande utbildning, samt att se till att funktionsförhindrade barns och deras föräldrars röst blir hörda.

Inkluderande utbildning för funktionshindrade barn i Vietnam

En del av UNICEFs landsomfattande utbildningsprogram i Vietnam

DonationerHAPPY-Samarbetet och UNICEF
Finland
Programmets varaktigheApril 2016 – Februari 2019
Den totala budgeten450 000$
Donatorernas andel315 000€
(Unicef Suomi står för den resterande delen)
Aktuell rapportperiod1 april 2016 – 31 januari 2018
Medlen som skickats under
rapportperioden
2016: 137 000€
2017: 141 000€
Medlen som har använts under
rapportperioden
Alla medel har använta tills 31 jan. 2018 i Vietnam, med indelningen:
41% Befrämjande av saken
29% Byggandet av kapacitet
11% Generationen av information
5% Kommunikation och
partnerskap
7% Tekniskt stöd
7% Indirekta utgifte
Följande rapporteringJuni 2019