Stadgar för August Ludvig Hartwalls Stiftelse

§ 1 Stiftelsens namn och hemort 
Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse sr., på finska August Ludvig Hartwallin säätiö sr. och på engelska The Foundation of August Ludvig Hartwall sr.. Stiftelsens hemort är Helsingfors.

 

 § 2 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av en ren miljö. I andra hand är ändamålet stöd av verksamhet som stöder entreprenörskap. Stiftelsen understöder även forskning inom ovan nämnda områden. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan även stödas globalt.

 

 § 3 Hur ändamålet förverkligas
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen beslutar om bidrag primärt till ideella organisationer och sekundärt till enskilda personer. Stiftelsen kan också understöda byggandet och upprätthållandet av sjukhus, daghem, åldringshem eller andra motsvarande faciliteter samt vetenskap och utbildning inom de i stadgarna beskrivna ändamålen. Därtill kan stiftelsen ordna tillställningar, ge ut publikationer, hyra ut bostäder eller andra fastigheter och på andra motsvarande sätt förverkliga sitt ändamål.

 

 § 4 Stiftelsekapital
Stiftelsens grundkapital är 31.000 euro.
Stiftelsens medel skall placeras enligt stiftelselagen. Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten, samt öka sina tillgångar på annat sätt, men inte genom att bedriva affärsverksamhet.

 

§ 5 Stiftelsens styrelse
Stiftelsen har en styrelse som består av 5-7 medlemmar. Minst två av styrelsemedlemmarna skall vara ättlingar i direkt nedstigande led till August Ludvig Hartwall (född 9.12.1837, död 18.12.1906). Stiftelsens första styrelse utses av stiftelsens grundare.

 

Härefter utser Hartwall Capital Oy Ab:s styrelse styrelsemedlemmarna. Ifall Hartwall Capital Oy Ab:s styrelse inte inom april månad utsett styrelsemedlemmar för nästa mandatperiod, väljer stiftelsens sittande styrelse styrelsemedlemmarna.

 

Styrelsen utser ordförande, sekreterare och vid behov en vice ordförande inom sig vid det första mötet varje år. Styrelsen kan kalla personer att delta i styrelsens möten som experter. Experter är inte medlemmar av styrelsen och har inte rösträtt, men har yttranderätt vid styrelsens möten. Styrelsens medlemmar och experter har rätt att erhålla skäligt mötesarvode och skäligt arvode för arbete de utfört för stiftelsen.

 

Mandatperioden för två av den första styrelsens medlemmar upphör vid avslutandet av det årsmöte som hålls år 2015, mandatperioden för två av dess medlemmar upphör vid avslutandet av det årsmöte som hålls år 2016 och mandatperioden för resten av dess medlemmar upphör vid avslutandet av det årsmöte som hålls år 2017. Stiftelsens grundare som utser den första styrelsen bestämmer vilka styrelsemedlemmar som står i tur att avgå år 2015, år 2016 och år 2017.

 

Då styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör utses nya styrelsemedlemmar så att mandattiden för de invalda är tre år. Samma person får utses till styrelsemedlem för högst tre sådana på varandra följande tre års perioder. Efter att en person har utsetts till styrelsemedlem för tre på varandra följande tre års perioder kan ifrågavarande person återväljas till styrelseuppdrag tidigast tre år efter att hans eller hennes föregående mandatperiod har gått ut. Styrelseledamot som avgår från styrelsen under sitt mandat kan återväljas för ytterligare mandatperioder efter att två år förlöpt från avslutat mandat.

§6 Verkställande direktör och andra funktionärer
Styrelsen kan utse en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen av stiftelsen och/eller andra funktionärer inom eller utom sin krets för att utföra tillfälliga eller bestående arbetsuppgifter mot skäligt arvode.

 

 § 7 Stiftelsens revisor
Stiftelsen skall ha en revisor och en revisorssuppleant, vilka årligen utses av stiftelsens årsmöte.

 

§ 8 Företrädande
Stiftelsens företräds av styrelseordförande eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

 

 § 9 Räkenskapsperiod och revision
Stiftelsens räkenskapsperiod är kalenderår. Stiftelsens bokslut, bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse skall av styrelsen uppgöras före den 1 april och därefter omedelbart överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall avge revisionsberättelse till stiftelsens styrelse inom april månad.

 

§10 Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen 
Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång lämna in till Patent- och registerstyrelsen styrkta kopior av bokslutet bestående av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.

 

 §11 Styrelsens verksamhet
Stiftelsens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse sker genom brev eller e-post som skall skickas till styrelsens medlemmar senast en vecka före mötet. Styrelsen är beslutför då en majoritet av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid styrelsens möten förs protokoll. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

 

§ 12 Årsmöte
Stiftelsens styrelse skall årligen sammanträda till årsmöte före utgången av maj månad. På årsmötet skall åtminstone följande ärenden behandlas: 1. Framläggande av bokslut 2. Framläggande av revisionsberättelse 3. Fastställande av resultat- och balansräkningen 4. Beslut om budget och verksamhetsplan 5. Beslut om arvodesgrunder för styrelsens medlemmar och revisorer 6. Val av revisor och revisorssuppleant 7. Val av styrelsemedlemmar ifall Hartwall Capital Oy Ab:s styrelse inte utsett dem inom utsatt tid

 

§ 13 Ändring av stadgarna och upplösning av stiftelsen 
Stiftelsens stadgar kan ändras om förslaget biträds av minst 2/3 av alla styrelsemedlemmar. Stadgeändringen skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om stiftelsens upplösning fattas i samma ordning som ändring av stadgarna. Om stiftelsen upplöses skall stiftelsens tillgångar användas enligt styrelsens beslut och i överensstämmelse med ändamål som anges i § 2 i stadgarna.

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här