Den 4 februari 2014, undertecknades stiftelseurkunden för August Ludvig Hartwalls stiftelse och verksamheten inleddes samma vår. Vad har hänt sedan dess – och vad kommer att hända de kommande tio åren?

För släkten Hartwall har filantropi alltid spelat en viktig roll. Under åren då  släkten Hartwalls aktiviteter sköttes av ett Familjeråd var filantropi redan med i rådets verksamhet. Tidigt föddes dock tanken på att grunda en stiftelse med mål att bygga upp en strukturerad filantropisk verksamhet.

När August Ludvigs Hartwalls stiftelse grundades 2014 var det klart att stiftelsen ville involvera släkten och bygga upp en verksamhet som håller över generationer. – Vårt mål var att August Ludvigs Hartwalls stiftelse skulle bli hela familjens stiftelse, berättar stiftelsen tidigare ordförande Pia Alsi. 

I stadgarna står skrivet att August Ludvigs Hartwalls stiftelses ändamål är att ”understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp och att ”främja en ren miljö”. Enligt familjens värderingar är fokus på donationer främst i Finland.  Stadgarna ger dock den friheten att stiftelsen kan stödja verksamhet även utomlands.

För att knyta hela släkten till August Ludvigs Hartwalls stiftelse bidrog alla ägare i släktens femte och sjätte generation till stiftelsens grundkapital. Stiftelsens förvaltade förmögenhet har vuxit årligen och är nu ca 5,7 M euro, vilket säkerställer att stiftelsen kan uppfylla de uppsatta målen. Både stiftelsens nuvarande ordförande Susanna Hartwall och tidigare ordförande Pia Alsi poängterar att stiftelsen förutom sin filantropiska verksamhet även är ett samlande forum för släkten Hartwall.

– I början av sin verksamhet fokuserade August Ludvigs Hartwalls stiftelse framför allt på barn och unga. Under senare år har miljöarbetet fått en allt större roll, berättar Pia Alsi. Susanna Hartwall kompletterar att stiftelsen främst stöder större miljöprojekt och samarbeten. Även om miljön fått en större roll, har huvudfokuset varit på familjer och personer som är i behov av hjälp och stiftelsen har styrt upp stöd till organisationer som jobbar med dessa frågor.

Även framöver kommer fokus för stiftelsen att vara på att via etablerade organisationer, stödja familjer och framför allt på barn och unga i deras vardag. Främjandet av en ren miljö står även nära stiftelsen och stiftelsen stöder intressanta relevanta samarbetsprojekt även framöver. 

August Ludvigs Hartwalls stiftelse har under de senaste tio åren delat ut 1,1 miljon euro av egna medel och totalt 1,9 miljoner, om man räknar med de bidrag som styrts via stiftelsen till olika projekt.

August Ludvig Hartwalls stiftelses projekt i urval från de första 10 åren

I BF & Happy -projekten samlades familjerna Berner, Fazer, Hartwall, Ahlström och Paulig med Unicef som motpart. 

August Ludvig Hartwalls stiftelse har samarbetat med HelsingforsMissionen i flera repriser med mål att minska ensamheten bland unga. 

John Nurminens stiftelse och August Ludvig Hartwalls stiftelse har en lång gemensam historia med fokus att rädda Östersjön. Samarbetet inleddes redan innan stiftelsen grundades.  

August Ludvig Hartwalls stiftelse har bidragit till Aseman lapset -verksamheten. Asenan lapset har som huvuduppgift att främja en trygg uppväxt för barn och unga, familjers välbefinnande och att bekämpa marginalisering.  

Tillsammans med Pelikangillet, har August Ludvig Hartwalls stiftelse donerat medel till ett oljebekämpningsfartyg.  

Under Coronakrisen aktiverade sig stiftelsen i olika projekt: Lapselle Lounas -kampanjen som delade ut matkassar åt behövande,  HelsingforsMissionens krisarbete för unga och som även erbjöd  samtalsstöd till seniorer. Stiftelsen donerade också medel åt Förbundet för mödra- och skyddshem samt Hope ry och Apuu-chatten.

August Ludvig Hartwalls stiftelse, familjen och deras bolag  har aktivt deltagit i Unicefs insamling för Ukraina. August Ludvig Hartwalls stiftelse har också understött projekt Joy of Life i Ukraina som byggt lekparker i Lviv och Kiev. 

Stiftelsens Styrelse 2023-2024